Logopedas

Logopedinės pagalbos tikslas ir uždaviniai – gerinti specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių ugdym(si) kokybę, teikti   korekcinę logopedinę pagalbą mokyklos mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, vykdyti kalbos ir komunikacijos, rašymo ir skaitymo sutrikimų prevenciją.


Mokyklos logopedo veiklos sritys:

  1. Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymo(si) poreikius.
  2. Teikia logopedinę pagalbą 1-4 kl. mokiniams.
  3. Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
  4. Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo  klausimais.
 

 Logopedės Jurgitos Petruškevičienės

darbo laikas

2023 - 2024 m. m.

Informacija ruošiama

Kontaktinės valandos – laikas, kuriuo metu logopedė tiesiogiai dirba su vaikais turinčiais kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, atlieka vaikų kalbos tyrimą bei įvertinimą;

Nekontaktinės valandos – laikas, skirtas netiesioginiam darbui su vaikais: darbų planavimui, programų rengimui, pasirengimui pratyboms, darbui mokyklos vaiko gerovės komisijoje, vaikų tėvų (globėjų), pedagogų konsultavimui vaikų kalbos ugdymo klausimais.

 

Atnaujinta: 2023-09-02