Socialinis pedagogas

Mokyklos socialinė pedagogė Jelena Sapožnikova

Mokyklos socialinės pedagogės konsultacijų laikas nuotoliniu būdu ir bendravimo būdai bei erdvės
 
 

Konsultacijų laikas

Bendravimo būdai ir erdvės

Tėvams I –V 12-13 val.

Mokiniams I-V  15 -16 val.

Dėl konsultacijų kitu laiku tartis

el. paštu: socialinis.n@gmail.com

Skype, Messenger (paieškoje įvesti “Socialinis Socialinis”

 
 

2019-2020 m.m. Darbo grafikas

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Kontaktinės valandos

Individualios konsultacijos su mokiniais, mokinių tėvais, pedagogais;

 Grupinis darbas su mokiniais;

pedagogų , tėvų švietimas;

prevencinės klasės valandėlės, akcijos, renginiai

7.30-15.00

7.30-15.00

11.00-17.00

7.30-12.30

 

-

Kita veikla *

Lankymasis mokinių namuose, dokumentų pildymas, konsultacijos su kitais specialistais, pasiruošimas klasės valandėlėms, konsultacijoms, tėvų susirinkimams, tiriamasis darbas, metodinė veikla  ir t.t.

 18.00-20.30

18.00-20.30

17.00-18.00

12.30-20.30

7.00-14.00

Pietų pertrauka

12.00 – 12.30

*kita veikla gali vykti ne mokykloje.

Socialinio pedagogo veiklos tikslas –  padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

Mokyklos socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:     

  • vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
  • konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
  • dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
  • numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
  • šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
  • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;
  • atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
  • renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
  • rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę - pedagoginę pagalbą;

Socialinė pedagogė REKOMENDUOJA:

Šias frazes apie vaikus reikia žinoti kaip Tėve mūsų

http://m.tavovaikas.lt/mokinys/article.php?id=74244030

https://www.facebook.com/notes/psicholog%C4%97-kristina-valkauskien%C4%97/paauglio-lai%C5%A1kas-t%C4%97vams/535814850212162/


https://www.tavovaikas.lt/lt/lavinimas-ir-ugdymas/g-13801-7-klaidos-nuo-kuriu-neapsaugoti-ir-geri-tevai
 

https://www.bepatyciu.lt/tevams/mokymai-tevams-internetu/

 

Atnaujinta: 2020-04-01